Assessorament i defensa jurídica en Dret del Treball i Dret de la Seguretat Social al( la ) treballador(-a) des de l'any 1993.

Des de l'any 1993 oferim assessorament i defensa jurídica al(la) treballador(-a) en les seves qüestions de :

* SEGURETAT SOCIAL (  per exemple, pensió d'incapacitat permanent, jubilació, viduïtat,etc).

* SEGURETAT SOCIAL INTERNACIONAL.

* ATUR ( per exemple, prestació d'atur, subsidis, etc)

* TREBALL ( per exemple, acomiadaments, modificació del contracte de treball, permisos, vacances, retribució, indemnitzacions, sancions,etc)

* ACCIDENTS ( per exemple, de treball, de trànsit,etc)

* FONS DE GARANTIA SALARIAL ( per exemple, solicitud de prestació)

* FAMILIA ( per exemple, divorci, nulitat matrimonial canònica, pensió d'aliments, adopcions,etc).

*TESTAMENTS i HERENCIES ( per exemple, acceptació d'herència, redacció de testaments, reclamació de legítimes,etc)

* INCAPACITAT CIVIL ( per exemple, incapacitats, curateles, tuteles,etc)

* HABITATGE ( per exemple, lloguers, etc)

Desde el año 1993 ofrecemos asesoramiento y defensa jurídica al(la) trabajador(-a) en sus cuestiones de :

* SEGURIDAD SOCIAL (  por ejemplo, pensión de incapacidad permanente, pensión de jubilación, pensión de viudedad,etc).

* SEGURIDAD SOCIAL INTERNACIONAL

* DESEMPLEO ( por ejemplo, prestación de desempleo, subsidios, etc)

* TRABAJO ( por ejemplo, despido, modificación del contrato de trabajo, permisos, vacaciones, retribución, indemnizaciones, sanciones,etc)

* ACCIDENTES ( por ejemplo, de trabajo, de tráfico,etc)

* FONDO DE GARANTIA SALARIAL ( por ejemplo, solicitud de prestación)

* FAMILIA ( por ejemplo, divorcio, nulidad matrimonial canónica, pensión de alimentos, adopciones,etc).

* TESTAMENTOS y HERENCIAS ( por ejemplo, aceptación de herencias, redacción de testamentos, reclamación de legítimas,etc)

* INCAPACIDAD CIVIL ( por ejemplo, incapacidad, curatelas, tutelas,etc)

*VIVENDA ( por ejemplo, arrendamientos,etc)
OPINA SOBRE NOSOTROS en